Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej m. in. w zakresie:
 • prawa karnego:
  • występowanie w charakterze obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego, oraz sądowego we wszystkich instancjach,
  • występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu wykonawczym, w tym sporządzanie m.in. wniosków w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, rozłożenie orzeczonej kary grzywny na raty,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym,
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków, apelacji, zażaleń,
 • prawa cywilnego:
  • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z umów, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia,
  • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych,
  • sprawy z zakresu prawa lokalowego,
  • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
  • reprezentowanie stron w postępowaniu egzekucyjnym
 • prawa pracy:
  • reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, w tym m.in. w sporach o wynagrodzenie za pracę, bezskuteczność wypowiedzenia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy, odprawy, sporów związanych z naruszeniem dóbr osobistych pracowników, dyskryminacji oraz mobbingu,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego:
  • sprawy o rozwód i separację,
  • sprawy o alimenty,
  • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem ,
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka,
  • sprawy majątkowe małżonków,
  • sprawy związane z opieką i kuratelą,
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
  • sprawy o przysposobienie,
 • prawa spadkowego:
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu,
  • stwierdzenie nieważności testamentu;
  • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
  • dział spadku;
  • zachowek;
  • niegodność dziedziczenia;
 • prawa administracyjnego:
  • reprezentacja w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi (w szczególności: odwołania, skargi, zażalenia).