Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną każdorazowo ustalane jest indywidualnie z klientem przy uwzględnieniu przewidywanego i koniecznego nakładu pracy, oraz charakteru, stopnia skomplikowania i zawiłości sprawy. Ustalone wynagrodzenie, na prośbę klienta, może zostać podzielone na dogodne raty wpłacane w trakcie trwania postępowania. Do każdej ustalonej kwoty wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek. Honorarium nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów podróży.